రివర్స్ ఇంజనీరింగ్

  • రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఉత్పత్తి నుండి డిజైన్ వరకు ఒక ప్రక్రియగా పరిగణించబడుతుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇప్పటికే ఉన్న ఉత్పత్తుల నుండి ఇంజనీరింగ్ డేటాను (వివిధ బ్లూప్రింట్‌లు లేదా డేటా మోడల్‌లతో సహా) పొందే ప్రక్రియ.

    2022-03-21

 1